Women's Individual
女子个人赛

Round 1
Gao Yi Ping (tp)
Dang GuoLei (cn)
Chieng Ming Chuo (em)
Khoo Chin Chin (wm)
Hoang Thi Hai Binh (vn)
Liu Bi Jun (au)
Soh Ying Ying (sg)
Lam Ka Yan (hk)

Round 2
Khoo Chin Chin (wm)
Gao Yi Ping (tp)
Chieng Ming Chuo (em)
Soh Ying Ying (sg)
Dang GuoLei (cn)
Hoang Thi Hai Binh (vn)
Liu Bi Jun (au)
Lam Ka Yan (hk)

Round 3
Hoang Thi Hai Binh (vn)

Khoo Chin Chin (wm)
Lam Ka Yan (hk)
Dang GuoLei (cn)
Gao Yi Ping (tp)
Chieng Ming Chuo (em)
Soh Ying Ying (sg)
Liu Bi Jun (au)

Round 4
Dang GuoLei (cn)
Liu Bi Jun (au)
Khoo Chin Chin (wm)
Lam Ka Yan (hk)
Chieng Ming Chuo (em)
Hoang Thi Hai Binh (vn)
Gao Yi Ping (tp)
Soh Ying Ying (sg)

Round 5
Hoang Thi Hai Binh (vn)
Gao Yi Ping (tp)
Soh Ying Ying (sg)
Dang GuoLei (cn)
Lam Ka Yan (hk)
Chieng Ming Chuo (em)
Liu Bi Jun (au)
Khoo Chin Chin (wm)

Round 6
Chieng Ming Chuo (em)
Liu Bi Jun (au)
Hoang Thi Hai Binh (vn)
Soh Ying Ying (sg)
Gao Yi Ping (tp)
Lam Ka Yan (hk)
Khoo Chin Chin (wm)
Dang GuoLei (cn)

Round 7
Soh Ying Ying (sg)
Khoo Chin Chin (wm)
Lam Ka Yan (hk)
Hoang Thi Hai Binh (vn)
Liu Bi Jun (au)
Gao Yi Ping (tp)
Dang GuoLei (cn)
Chieng Ming Chuo (em)

[Return] [回返]